Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Utworzono dnia 26.04.2022
Czcionka:

 

Rekrutacja do Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2

Informacja dla kandydatów do klasy 1 Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2
przy Młodzieżowym Ośrodku socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim

o profilu:

Kucharz

    lub

Monter Suchej Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie


 

1. Aby podjąć naukę w Szkole Branżowej I Stopnia rodzic Kandydata (lub prawny opiekun) musi dostarczyć do szkoły zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, która jest częścią kształcenia w zawodzie na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zaświadczenie takie musi być dostarczone nie później niż do 30 sierpnia 2023 r.

2. Skierowanie na badanie lekarskie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi podczas badania lekarskiego wydaje szkoła.

3. Zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651, z późn zm.).

Zgodnie z przepisami §4. ust. 1 ww. rozporządzenia lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

4. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.

5. W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje do MOS, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.
W przypadku osoby niepełnoletniej, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, zaświadczenie wydaje się jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi.

Od zaświadczenia lekarskiego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego, zgodnie z przepisami § 5 cytowanego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

6. Kandydaci do Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim kierowani będą przez szkołę na badania do:
Dla kandydatów w terenu powiatu Ostrowieckiego

Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny PROMED Spółka Lekarska Suda i Partnerzy

Adres Ośrodka Medycyny Pracy :

Przychodnia ul. Polna 15 - 41 266 78 50 504 947 566
Medycyna pracy ul. Polna 15 - 504 947 319

Adres do korespondencji:
Promed Spółka Lekarska
ul. Polna 15
27-400 Ostrowiec Św.

Uwaga!

Dla kandydatów z innych miejscowości z Polski

Informujemy, że nie obowiązuje rejonizacja, czyli kandydat posiadający skierowanie z naszej szkoły może wykonać badanie w dowolnej placówce na terenie swojego zamieszkania we właściwym Ośrodku Medycyny Pracy.

7. Na terenie Ośrodka Medycyny Pracy należy stosować się do zaleceń epidemiologicznych w trakcie przeprowadzania badań oraz obowiązkowo posiadać ze sobą:

 • skierowanie na badania lekarskie wydane przez szkołę,

 • maseczkę,

 • dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty),

 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli Kandydat w przeszłości korzystał z takiego leczenia,

 • inne istotne wyniki badań, jeżeli Kandydat takie posiada,

 • jeżeli Kandydat nosi okulary należy mieć je ze sobą

Na badania Kandydaci jako osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłosić się z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym!*

Bez spełnienia powyższych wymogów Kandydaci nie będę przyjmowania na badania!


 

Informacja dla kandydatów do klasy o profilu Kucharz

WAŻNE:


Dodatkowo:

Etapy wykonania badania sanitarno-epidemiologicznego

Najpierw obowiązani są wyrobić książeczkę zdrowia na potrzeby sanitarno- epidemiologiczne
(tzw. książeczkę sanepidowską/ badania do celów sanitarno- epidemiologicznych).

 • Książeczka sanepidowska (orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych) jest ważnym dokumentem potwierdzającym brak obecności pałeczek określonych bakterii w ciele człowieka. Książeczka jest obowiązkowa dla osób, które wykonują zawody wymagające kontaktu z żywnością i wodą.

 • W celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej niezbędna jest wizyta w sanepidzie lub dowolnym laboratorium (stosownie do miejsca zamieszkania) w celu wykonania badania. Książeczka ma być gwarancją, że osoba, która ma kontakt np. z żywnością, nie jest zakażona pałeczkami duru brzusznego, duru rzekomego A, B lub C, jak też pałeczkami Shigella i Salmonella. Wykonywane badania pozwalają również stwierdzić nosicielstwo prątków gruźlicy oraz innych czynników chorobotwórczych. Na wynik badania oczekuje się ok. 14 dni.

 • Koszty badania i wyrobienia książeczki sanepidowskiej ponosi kandydat/rodzic, opiekun prawny.

 • Po otrzymaniu wyników badań należy się udać do lekarza medycyny pracy wraz ze skierowaniem otrzymanym ze szkoły.


Wymaganie dokumenty przy badaniu w Ośrodku Medycyny Pracy dla Kucharza :

 • wyniki z sanepidu,

 • książeczka pracownicza zdrowia (można kupić w sklepie z art. biurowymi)

 • dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód tymczasowy, legitymacja szkolna ze szkoły podstawowej)

 • karta zdrowia ze szkoły

 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli uczeń posiada

 • okulary korekcyjne, jeżeli uczeń posiada


 

 • PODSUMOWANIE:

 1. Każdy kandydat otrzymuje od lekarza medycyny pracy:
  a. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 2. Kandydaci do zawodu: KUCHARZ dodatkowo:
  orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

* Badania Uczniów

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się w w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na przeprowadzenie badania i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

Termin badania lekarskiego jest zwykle wyznaczany podczas rejestracji telefonicznej.


 

​​

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja do szkoły branżowej

Utworzono dnia 25.04.2023, 15:01

Oświadczenia i zgody rodziców (prawnych opiekunów)

Utworzono dnia 26.04.2023, 13:10

Zgoda na udział w zajęciach WDŻ

Utworzono dnia 26.04.2023, 13:28

Oświadczenie woli uczestniczenia na lekcjach religii

Utworzono dnia 26.04.2023, 13:06

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny